VN | EN

Quản lý chất lượng dịch vụ

 1. Các dịch vụ mà Gtel Mobile đang cung cấp cho khách hàng và các thông tin tương ứng.
 2. Tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng với các dịch vụ Gtel Mobile cung cấp
 3. Bản công bố chất lượng dịch vụ
 4. Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ
 5. Kết quả tự kiểm tra định kỳ CLDV và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ.
  1. Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ
  2. Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ
 1. Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng.
 2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng.
 3. Các thông tin hỗ trợ khách hàng.
 4. Bản đồ vùng phủ sóng di động