VN | EN

BAN ĐIỀU HÀNH

 

1. Ông: Nguyễn Trường Phi

     Năm sinh: 1978

     Chức vụ: Quyền Tổng giám đốc

2. Bà: Nguyễn Thị Trần Hường

    Năm sinh: 1972

    Chức vụ: Phó Tổng giám đốc