VN | EN

Tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng với các dịch vụ Gtel Mobile cung cấp

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng dịch vụ mà Gtel Mobile đang cung cấp

DANH SÁCH DỊCH VỤ VÀ QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG

 
1. Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất:
2. Các dịch vụ khác:
 
CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG
Dịch vụ
trên nền
thoại
Dịch vụ
trên nền
SMS
Dịch vụ
trên nền
dữ liệu
Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật
1
Tỉ lệ giao dịch thành công
 >98.5%
>94% 
>90% 
2
Thời gian thiết lập giao dịch
<20s
<175s 
<15s 
3
Độ chính xác ghi cước
3.1
Tỉ lệ giao dịch không ghi được cước
 <0.1%
3.2
Tỉ lệ giao dịch bị ghi cước sai
<0.01%
4
Chỉ tiêu về xử lý sự cố, khắc phục lỗi
4.1
Thời gian gián đoạn dịch vụ
4.1.1
Ngày làm việc
<01h
4.1.2
Ngày nghỉ
<02h
4.2
Số lần xảy ra lỗi
4.2.1
Lỗi nghiêm trọng
01 lần/03 tháng
4.2.2
Lỗi bình thường
 03 lần /03 tháng